Tuesday 12 January 2010

Bliadhna Mhath Ùr – aon uair eile

Chan eil fada idir bho bhiodh gillean air a’ Ghàidhealtachd a’ falbh air feadh a’ bhaile le ‘caisean-uchd’ a’ gabhail rann no duan Challaig air an oidhche-se, ri linn na Seann Bhliadhn’ Ùir. Seo leth-bhreac de dh’ fhear de na rannan a fhuair Alasdair MacGilleMhìcheil bho thé Sgiathanach air an robh Màiri nighean Iain Bhàin, ’s iad a’ dèanamh còmhradh ri chéile air 19 Màirt 1891. An-diugh, aithnichear Nighean Iain Bhàin nas fheàrr mar a’ bhana-bhàrd Màiri Mhór nan Òran (1821–98):

Thàinig mis an taobh seo
Horo laoi o
Dh’ ùrachadh na Callain
Ho ro la ri o
Thug mi timcheall air an àrd-ruit [àrd-doras]
Ho …
'S teàrn[aidh] mi aig an doras –
Ho …
Caisein Call[ainn] na mo phoc[aid]
Ho …
’S math an ceò [a thig o’n fhear ud…]

They gave the Cais[ei]n Call[ai]g to the wife & if she took it they got some. If she was churlish & refused they went out & went with a mol[lachd] an tighe.

To mark the Old New Year, a fragment of a ‘Duan Challainn’ given to Carmichael by Mary MacPherson, the Skye poetess Màiri Mhór nan Òran, on 19 March 1891.

Ìomhaigh: Màiri Mhór nan Òran
Tagairt: LS CW 108 fo.25.

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.

Stone whorls WHM 1992 13 2.4

Stone whorls WHM 1992 13 2.4
Stone whorls collected by Alexander Carmichael, held by West Highland Museum (ref. WHM 1992 13 2.4). [© carstenflieger.com]