Thursday 16 August 2012

Hebridean Waulking Songs: An Index to Campbell and Collinson's 'Hebridean Folksongs'


Tha sinn air a bhith ag obair air na h-òrain luaidh a chruinnich Alasdair, agus mar chuideachadh chuir sinn clàr beag ri chéile ás na trì chlàir eadar-dhealaichte dha na trì leabhraichean Hebridean Folksongs a dheasaich Iain Latharna Caimbeul agus Frangag Collinson (Oxford: Oxford University Press, 1969–81). Tha na leabhraichean rud beag duilich an ùisneachadh as ’aonais. Co-dhiù, seo thugaibh e: tha sinn an dòchas gum bi an clàr feumail – ’s dòcha gun cuir sinn ris fhathast! Tha ainm no ciad loidhne an òrain ’ga leantainn le àireamh an leabhair anns a bheil e, an uair sin àireamh an òrain ann an litrichean Ròmanach, agus mu dheireadh àireamhan nan loidhnichean.

We’ve been working on the waulking songs which Alexander collected, and to help us we compiled a little index out of the three separate indices for the three volumes of Hebridean Folksongs edited by John Lorne Campbell and Francis Collinson (Oxford: Oxford University Press, 1969–81). The books are a bit difficult to use without one. Here it is: we hope it might be of use, and perhaps we might extend it still! The name or first line of the song is followed by the number of the volume in which it is found, then the song number in Roman numerals, and finally the line numbers.

Co-chur de na clàir dha Hebridean Folksongs i–iii
A synthesis of the indices to Hebridean Folksongs, i–iii

A bhean ud thall a nì an gàire: HF3, cii, 468–86

A bhradag dhubh a bhrist na glasan: HF2, lxviiib, 1105–24

Ach a Mhaighread nan cuireid: HF3, cv, 559–668                                               

Ach a Mhurchaidh òig ghaolaich: HF2, xlii, 105–50

Ach, òganaich laghaich: HF3, xciiib, 140–63

A Dhia! ’s gaolach liom an gille:   HF2, lxviiia, 1077–1104

A Dhòmhnaill Dhuinn, ma rinn thu m’eucoir: HF3, cxvia, 1095–1116

Ailein, Ailein, ’s fad’ an cadal: HF1, xxxvi, 1263–94

Ailein Duinn, o hó hi, shiubhlainn leat: HF1, i, 1–46

Alasdair mhic Colla gasda: HF2, lxxi, 1169–85

Am Bròn Binn: HF2, xli, 1–68; 69–104

A Mhic a’ Mhaoir, ’s daor do shùgradh: HF2, lxxv, 1361–92

A Mhic Iain ’ic Sheumais: HF3, civ, 493–558

An Coire Riabhach: HF2, lxxxv, 1590–1604

An robh thu ’sa bheinn?: HF2, lxxix, 1481–4

An Spaidearachd Bharrach: HF2, lxviii, 1077–1124

A phiuthrag ’s a phiuthar: HF2, lxxiia, 1186–1211

Ar leam gura h-i ghrian ’s i ’g éirigh: HF2, lxix, 1125–37B’ annsa Seathan a’ falbh sléibhe: HF2, xlvi, 227–79

Bean a’ chuailein chuachaich chlannaich: HF2, lxivb, 898–926

Bha mis’ a raoir air an àirigh: HF2, xlviiia, 406–36

Bhean ud thall, gu dé th’air t’aire?: HF1, xvi, 568–96

Bheir soiridh, soiribh bhuam: HF3, cxxxiv, 1677–87Cailin mise, buachaill’ thusa: HF2, xlviia, 280–315

Cà na dh’fhàg thu m’fhichead gini?: HF3, cxxviii, 1585–1600

Cha déid mi a Chille Moire: HF2, lxi, 797–806

Cha déid mi do dh’fhear gun bhàta: HF3, cxxv, 1483–1532

Cha déid mise, cha déid mi: HF1, xxxiii, 1158–85

Cha déid Mòr a Bharraigh bhrònaich: HF2, lxvii, 994–1072

Cha dìrich mi an t-uchd le fonn: HF1, xxiv, 857–87

Chaidh mi do’n bheinn ghabhail fradhairc: HF1, xxviii, 984–1019

Chaidh mi ’na ghleannain a’s t-foghar: HF2, xlix, 467–87

Chaidh mis’ a dh’Eubhal imprig: HF2, lxii, 807–39

Chaidh mo lothag air chall: HF3, cxxvi, 1533–66

Chaidil mi a raoir air an àirigh: HF2, xlviiib, 437–66

Chailin òig as stiùramaiche (etc.): HF2, xlvii, 280–405

Cha labhair mi’n t-òran: HF1, xxx, 1052–91

Chan e uiseag a dhùisg mise: HF2, lvi, 712–27

Chan eil falt orm air fuireach: HF1, xxxiv, 1186–1217

Chan eil mi gun mhulad orm: HF3, cxxvii, 1567–84

Chan eil mi gun nì air m’aire: HF1, v, 143–96

Chan fhan mi ’m Mòrair nas fhaide: HF2, lvb, 701–11

Chatriana a dh’fhalbhas gu banail: HF2, lxiii, 840–68

Chì mi ghrian ’s i falbh gu siubhlach: HF2, lixa, 757–63

Chuala mi ’n dé sgeul nach b’ait liom: HF2, lxx, 1138–68

Chuir iad mise ’n ceann na cléitheadh: HF2, lxxxiii, 1532–42

Chunnaic mi an t-òg uasal: HF3, cviii, 775–808

Chunnaic mise mo leannan: HF3, cxviii, 1185–1250

Chunnaic Rìgh Bhreatainn ’na shuain: HF2, xlib, 69–104

Ciad soiridh bhuam dhachaigh: HF3, ciii, 487–94

Coisich, a rùin: HF2, lxxiv, 1261–1360

Có nì mire rium?: HF3, cxxix, 1601–12

Có sheinneadh an fhìdeag airgid?: HF3, xxxii, 1732–1831 (cf. Siubhlaidh mi ’s fàgaidh mi ’m fearann)

Craobh an iubhair: HF1, xxxv, 1221–65

Craobhan ó, hoireann o ho: HF2, liii, 614–62

Cumha banntrach Shanndraigh: HF3, cxvi, 1095–1138Dh’éirich mi gu moch Diluain: HF3, xcix, 326–53

Dh’éirich mi moch madainn àlainn: HF1, xxix, 1020–51

Dh’éirich mi moch madainn Chéitein: HF2, li, 525–92

Dh’éirich mi moch madainn earraich: HF2, lxxvi, 1393–1416

Dh’éirich mi moch madainn ghrianach: HF2, lxxxvb, 1604–29

Dh’éirich mi moch Di-Dòmhnaich: HF1, ix, 323–62

Dh’éirich mi ’s cha robh mi sunndach: HF2, liv, 664–87

Dh’fhalbh mo rùn bho chionn seachdain: HF3, cvii, 707–74

Dh’fhalbh mo rùn ’s dh’fhàg e ’n caladh: HF3, cx, 839–54

Dhìrich mi suas an Coire Riabhach: HF2, lxxxva, 1590–1603

Dhòmhnaill òig mhic Dhòmhnaill mhic Ruairi: HF1, xxi, 747–94

Di-Sathairne ghabh mi mulad: HF1, vii, 223–73E ho a hó, ’s trom an dìreadh: HF2, lx, 788–96

Éisdibh beag a staigh mas àill leat: HF2, xlviib, 316–34

Eudail a Rìgh! bu mhi brònag: HF2, liiib, 633–62Fhir a’ chinn duibh: HF2, lxxxvii, 1643–75

Fhir bhuidh’ an deagh nàdair: HF3, cxxiii, 1415–44

Fliuch an oidhche nochd ’s gur fuar i: HF2, lxvb, 949–73Ged is grianach an latha: HF2, xliv, 175–94

Gu dé nì mi nochd ri m’ nàire?: HF2, lxxviii, 1473–80

Gura h-e mo ghaol an t-Iain: HF2, lxxx, 1485–90

Gura mise tha fo éislein: HF1, xviii, 626–50

Gura mise tha fo ghruaim: HF3, xcix, 326–53

Gura mise tha fo ghruaman: HF1, xiv, 476–531

Gura mise tha fo mhulad air an tulaich luim fhuair: HF1, xxvi, 922–65

Gura mise tha fo mhulad air an tulaich, ’s mór m’éislein: HF3, cxviiid, 1251–76

Gura mise tha fo mhulad, ged nach urrainn dhomh innse: HF3, cxxiv, 1463–82

Gura mise tha fo mhulad, ’n tìr a’ mhurain ’s an t-sìobain: HF3, cxx, 1315–34

Gura mise tha fo mhulad ’s mi air tulaich na buaile: HF1, xii, 409–42

Gura mise tha gu tinn: HF3, xcix, 303–25

Gura mise tha làn airteil: HF1, xiii, 443–75

Gura mis’ tha fo mhulad, air là…: HF3, cxvib, 1117–38

Gura mis’ tha fo mhulad, giùlain culars Rìgh Deòrsa: HF3, cxxii, 1343–90

Gura mis’ tha fo mhulad, ’s mi air uilinn nam frìthbheann: HF3, cxixb, 1293–1314

Gura mis’ tha fo mhulad, tha lionn-dubh air mo lìonadh: HF3, cxixa, 1275–92

Gura muladach mi am bliadhna: HF3, cxv, 1057–86

Gur h-e mo ghille dùbhdhonn: HF3, cxvii, 1139–84Hó, mo nighean dubh, till, till: HF3, cxii, 899–904

Hug hoireann ó, ’s m’aighear i: HF3, cxxxi, 1618–27

Hùgan nan gù, théid mi dhachaigh: HF2, lva, 688–700Latha bha mi ’n lic Dhùn Bheagan: HF2, lxxxviiic, 1700–18

Latha bha ’n Ridire ag òl: HF3, lxxxix, 1–23

Latha dhomh ’s mi falbh an fhàsaich: HF2, xlviic, d, 335–405

Latha dhomh ’s mi falbh an fhraoich: HF3, cvi, 669–706

Latha dhomh ’s mi ’m Beinn a’ Cheathaich: HF1, xxxvii, 1295–1330

Latha dhomh ’s mi ’n Caolas Rònaigh: HF2, lxxviia, 1417–31

Lìon mulad, lìon mulad: HF3, xcviii, 279–302Marbhaisg air a’ mhulad, ’s buan e: HF1, xxii, 795–827

Mhaighread chridhe, nighean an Leòdaich: HF2, lxxviib, 1432–72

Mhic Iarla nam bratach bàna: HF3, cii, 468–88

Mhic ’ic Ailein seasgair sìobhalt’: HF3, cxxxii, 1628–53

Mhurchaidh bhig, a chinn a’ chonais: HF3, ci, 385–467

Mi dualach, mi donn: HF1, xix, 651–76

Mìle marbhaisg air a’ ghaol: HF3, xcii, 101–19

Mo rùn Ailein: HF2, lxxvi, 1393–1416

Mo shùil silteach, mo chridhe trom: HF2, lviii, 734–56

Mulad is lionn-dubh, tha gruaim: HF3, lxxxix, 24–51

Murchadh an Éirinn, ’s mise bhean bhochd: HF2, lxxxib, 1504–18Nach fhreagair thu, Chairistiana?: HF1, iv, 116–42

Nàile! ’s toil leam an gruagach: HF3, cxxiv, 1145–62

Nighean chruinn donn, dhut is éibhinn: HF1, xxv, 888–921

Nighean donn bheadarrach, ho rò: HF3, cxxx, 1614–17

Nighean dubh, nighean donn: HF2, lxxxviiib, 1686–99

Nighean ud thall, bheil thu ’t’fhaireachadh?: HF1, iii, 84–115

’N robh thu ’sa bheinn?: HF2, lxxix, 1481–4O, ’s e mo ghaol an Anna: HF2, lxiv, 869–926

O, daonnan, tha mi deònach: HF3, cix, 809–39

O hao, o hao, ’s mi fo mhìngean: HF3, cxv, 1011–93

O, ’s fhada bhuainn Anna: HF3, cxi, 855–8

O, ’s toil leam an nìghneag: HF3, cxxiv, 1445–82

Och nan och, ’s mar thà mi nochd: HF3, cxvii, 1167–84

Òganaich dhuinn a rinn m’fhàgail: HF3, cxxxiii, 1654–76

Òganaich ùir a’ chùil teudaich: HF3, cxiii, 905–86

Òran Luadhaidh le Màiri nighean Alasdair Ruaidh: HF1, xvii, 597–625Phiuthar chridhe, chomainn chléibh: HF3, cxvi, 230–1Rinn mi mochairigh gu éirigh: HF1, viii, 274–322’S a mhic an fhir bho Ghleann Lìobhann: HF3, cxxi, 1335–52

’S anmoch gum facas an raoir: HF3, ci, 405–35

’S ann an raoir nach d’fhuair mi ’n cadal: HF3, cxvii, 1139–66

’S ann Diluain a rinn sinn gluasad: HF3, cxv, 1066–94

’S bochd an nochd na bheil air m’aire: HF1, i, 1–46

Seathan mac Rìgh Éirinn: HF2, xlvi, 227–79

’S e Mac Aoidh an duine treubhach: HF1, xxxv, 1218–62

’S e mo ghaol, mo ghràdh an ainnir: HF2, lxiva, 869–97

’S fhada bhuam a chì mi’n ceò: HF1, xxxviii, 1331–48

’S fhada leam do dhàil, a Dhòmhnaill: HF3, cxv, 1011–36

’S fhad an sealladh bhuam chì mi: HF2, lx, 788–96

’S fliuch an oidhche ’n nochd ’s gur fuar i: HF1, x, 363–78

’S fliuch an oidhche ’n nochd ’s gur fuar i: HF2, lxxivb, 1322–60

’S ’ga innse cha déid mi: HF3, cxxi, 1335–42

Shuidh mi air cnocan an tiùrr: HF3, xc, 52–78

’S i nochd a’ chiadh oidhche ’n fhoghair: HF1, xv, 532–67

Siubhlaidh mi ’s fàgaidh mi ’m fearann: HF1, xxxii, 1128–57

Siuthadaibh, siuthadaibh, a mhnathan: HF1, xvii, 597–625

’S mi dol timcheall na dòirlinn: HF2, xliii, 151–74

’S mi ’m aonar air buail’ a’ lochain: HF2, lixb, 764–87

’S mi ’m aonaran am Beinn a’ Cheòthain: HF1, xxvii, 966–83

’S mi ’nam shuidh’ air an leathad: HF3, xcv, 204–29

’S mi ri dìreadh ’san dùbhghlaic: HF3, xcv, 194–203

’S mise bhean bhochd, chianail, dhuilich: HF2, lxxxia, 1491–1503

’S mise bhean bhochd, chianail, thùrsach: HF1, ii, 47–83

’S mise chunnaic an t-iaonadh: HF1, xl, 1373–1406

’S mise ’s daor a cheannaich: HF1, xx, 677–746

’S mise nach eil fallain: HF3, xcvii, 232–61

’S moch an diugh a rinn mi éirigh: HF1, xxxi, 1092–1127

’S moch an diugh a rinn mi éirigh: HF2, lxva, 927–48

’S muladach mi o chionn seachdain: HF2, lxxiii, 1244–60

’S muladach mi ’s mi air m’aineoil, HF1, xxiii, 828–56; HF3, xxii, 1832–71

’S muladach, ’s muladach thà mi: HF3, cxiv, 987–1010

’S muladach truagh, ’s cianail thà mi: HF2, lxxxii, 1518 –31

Sneachda ’ga chur air na beannan: HF2, liiia, 614–32

’S tìm dhomh bhith falbh, bhith cur umam: HF2, lxxxiva, 1543–56

Stoirm nan gobhar ri taobh na h-abhann: HF2, lvi, 712–27

’S toil liom, ’s toil liom: HF2, lxxxviiia, 1676–85

’S trom an dìreadh: HF2, lx, 788–96

’S truagh nach robh mi air a’ bhàta: HF3, cxi, 855–98Tàladh Dhòmhnaill Ghuirm: HF2, lxix, 1125–37

Tha mi dubhach, trom, deurach: HF3, cxxxv, 1704–31

Tha mo ghaol air Catriana: HF3, xciv, 164–93

Tha mulad, tha mulad, tha lionn-dubh orm fhéin: HF3, cv, 559–668

Tha mulad, tha mulad, tha mulad is arteal: HF3, c, 354–84

Tha ’n latha ’n diugh gu fliuch fuaraidh: HF1, vi, 197–222

Tha ’n oidhche nochd fuar, ’s i reothadh gu cruaidh: HF1, xxxix, 1349–72

Tha an oidhche nochd fuar, tha i cruaidh le frasan: HF2, xlv, 195–226

Tha caolas eadar mi is Iain: HF2, l, 488–524

Tha ’n crodh an diugh dol air imprig: HF2, lvii, 728–33

Tha ’n t-uisg’, an ceò, air na beannan: HF2, lii, 593–613

Tha sneachd air na beannaibh Diùrach: HF2, lxvi, 974–93

Thogainn fonn gun bhith trom: HF3, cvi, 669–704

Thug an latha gu dìle: HF3, cxxxv, 1688–1703

Thug mi gaol do’n nighinn duinn: HF1, xi, 379–408

Thug mi ’n oidhche, ge b’fhad’ i: HF3, xciii, 120–63

Trom òr o chalainn: HF3, xcvii, 232–78

Turadh am muigh: HF2, lxxxvi, 1630–42

Turas a chaidh Rìgh Artair ’s a shluagh: HF2, xlia, 1–68

1 comment:

  1. tapadh leibhse tha mi cinnteach gum bidh sinn feumail!

    ReplyDelete

Note: only a member of this blog may post a comment.

Stone whorls WHM 1992 13 2.4

Stone whorls WHM 1992 13 2.4
Stone whorls collected by Alexander Carmichael, held by West Highland Museum (ref. WHM 1992 13 2.4). [© carstenflieger.com]